ENGLISH

АГЕНДА

ФОРУМ: Регулатива на работните односи и пазарот на труд во ИКТ секторот

26 Септември 2017 (вторник), хотел Александар Палас, сала К3

10:30 – 11:00

Регистрација

11:00 – 11:30

Официјално отворање

 • Г-дин David Atteberry, директор на мисијата на УСАИД Македонија
 • Г-ѓа Мила Царовска, министер за труд и социјална политика
 • Г-дин Љубомир Димовски, шеф на Проект на УСАИД – Партнерство за подобра бизнис регулатива
 • Г-ѓа Анета Антова Пешева, заменик претседател на Управен одбор на МАСИТ  

11:30 – 12:00

Анализа на проблемите и предизвиците со кои се соочуваат ИКТ компаниите во однос на Законот за работни односи

Г-дин Јован Најденовски, Правен консултант

 • Презентација на постојно законско решение
 • Перципирање на законско решение кај бизнис заедницата
 • Проблеми и недоразбирања, несоодветност на законското решение
 • Барање на бизнис заедницата
 • Можни решенија
 • Начин на постигнување на промените

 

12:00 – 12:30

Плаќање на работата и трошоците од работен однос во РМ и потреби од прилагодување на постоечката регулатива со современите трендови во ИТ индустријата

Г-ѓа Маријана Андриќ, Финансиски и даночен консултант

 • Исплата на бруто плата (пропишани максимални и минимални основици)
 • Специфичности при вреднување на работа на празник, прекувремена работа, ноќна работа во ИТ индустријата
 • Постоечка регулатива за дефинирање на надоместоците од работен однос:  регрес, новогодишен надоместок, надоместоци за службени патувања, подолг престој на ИТ кадри во странство и сл.
 • Можности за подароци/стимулации/награди на вработените (финансиски и нефинансиски) и нивна дефиниција во постоечката даночна регулатива
 • Плаќање на пробна работа, надоместоци за практиканти

 

12:30 – 13:00

ИКТ и пазарот на труд: Успешни приказни и искуства од регионот

Проф. д-р Krassen Stanchev, Професор и консултант од Бугарија

 • Теоријата и меѓународни регулативи (примери од САД, Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) и Светска банка)
 • Различни групи и регулативи во нова Европа: Естонија, Чешка, Романија и Бугарија
 • Вообичаен контекст на Кодексот за работа на ИКТ работни места, перспектива на ЕУ
 • Даноци за работни места и работа со ИКТ, елементи на неформалност
 • ИКТ влијание врз пазарите на труд
 • Финансирање на ИКТ: импликации за договори за работа
 • Иновации во пракса и право
 • ИКТ бизнис асоцијации, деловно опкружување и застапување

13:00 – 13:30

Кафе пауза

 

13:30 – 15:30

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА - Регулатива на работните односи и пазарот на труд во рамки на ИКТ секторот

Учесници:

 • Г-ѓа Маријана Андриќ, Финансиски и даночен консултант (модератор)
 • Г-дин Јован Најденовски, Правен консултант
 • Г-дин Krassen Stanchev, Професор и експерт од Бугарија
 • Г-дин Миле Стојановски, Министерство за труд и социјална политика
 • Г-дин Злате Стојановски, Државен инспекторат за труд
 • Г-ѓа Ивана Дончевска, Управа за јавни приходи
 • Г-дин Дејан Николовски, Министерство за финансии
 • Г-дин Ален Калач, Министерство за финансии

Дискусија / прашања и одговори

15:30

Ручек