Јован Најденовски, Правен консултант

„Јован Најденовски е адвокат и консултант од Скопје чија специјалност е деловното право, облигациите, правото во ИКТ со акцент на телкомуникациите, деловните преговори и договори кај сложените форми на домашна и меѓународна соработка и заеднички вложувања како и тргување и преземање на удели, акции и преземања на друштва. Посебен фокус има ставено на развој на наменски менаџерски договори и договори за вработување во ИКТ од аспект на заштита на правниот интерес на работодавачите. Учествувал во на работни групи при изработка на закони и измени на закони како и при реализација на трансфер на права и инвестиции од и кон Македонија“